Generalnie każdy potrzebuje prawnika, czy obrońcę w sądzie.

Bez znaczenia, czy jesteśmy niewinni, czy nie.

Dlatego dobrze jest poszukać: i wybrać dobrą dla nas kancelarię.

Podwaliny systemu prawniczego w Europie

adwokat rybnik adwokat rybnikPrawo rzymskie to podwaliny europejskiego systemu prawniczego oraz ogólnie prawa.

Przedmiot wykładany na studiach prawniczych na pierwszym roku również nosi taką nazwę. Dlaczego prawo rzymskie jest tak ważne? Ponieważ odgrywa ważną rol;ę w tworzeniu i kształtowaniu współczesnego prawa, zwłaszcza cywilnego.

Obecne przepisy są w większym lub mniejszym stopniu oparte o dekrety prawa rzymskiego.

Prawo rzymskie zapoczątkowało między innymi wykształcenie się podstawowych kontraktów (najem, sprzedaż, pożyczka czy zlecenie) łatwo w tym wypadku dostrzec podobieństwo do naszego systemu umów, a to tylko wierzchołek góry lodowej.

Wikipedia o sądach w Rzymie

W starożytnym Rzymie rozróżnić należy trzy okresy: monarchii, republiki i cesarstwa. W okresie monarchii władzę sądowniczą sprawowali królowie. W okresie republiki władzę sądowniczą (iurisdictio) sprawował konsul.

Z racji tego, że konsulowie w Rzymie kierowali całym państwem w roku 367 p.n.e., by odciążyć urząd konsularny powołano urząd pretora.

Pretorzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem procesu sądowego i udzielali ochrony pozaprocesowej (np. udzielali opiekunów osobom ułomnym).

Same rozstrzygnięcia zapadały przed sędziami (iudex / arbiter), którymi były osoby wybierane przez strony.

W drobnych sprawach podczas targowisk spory rozstrzygali edyle kurulni. W okresie cesarstwa następowało systematyczne odbieranie władzy sądowniczej pretorom na rzecz innych urzędników podporządkowanych hierarchicznie cesarzowi.

Magistratury reprezentowały bowiem autorytet cesarza i mogły egzekwować werdykt przymusem państwowym. Dodatkowo każda sprawa mogła trafić do urzędnika wyższego stopniem drogą apelacji, a nawet do cesarza. Nie można przecenić roli procesu rzymskiego w kształtowaniu prawa w Europie.
Sądy, jakie znamy, pochodzą w prostej linii od organizacji sądownictwa w starożytnym Rzymie.
Podstawą naszego postępowania sądowego jest bowiem proces rzymski, a wygląd sal rozpraw polskich sądów przejęty jest wprost od rzymskich pretorów urzędujących na forum.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sąd

Wikipedia; Wymagania zawodowe Adwokat

Wymagania zawodowe Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych).
Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj.
praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki.

Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys.

adwokatów.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat.

Widok do druku:

adwokat rybnik